Koninklijke Boom Uitgevers: uitgeven in de 21e eeuw

Koninklijke Boom uitgevers verzorgt multimediale activiteiten op het gebied van kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Het in 1841 opgerichte uitgeversconcern heeft constant te maken met veel veranderingen in het uitgeverslandschap: “Door de digitalisering zijn de communicatiemogelijkheden en verschijningsvormen van uitgaven sterk veranderd, evenals het marktlandschap en de concurrentie.”

John Boom staat met zijn broer Mas als vijfde generatie aan het roer van familiebedrijf Koninklijke Boom uitge-vers. Een bedrijf dat met ruim 300 professionals actief is in educatieve, professionele, wetenschappelijke en algemene uitgeefactiviteiten. Zijn vader was 50 jaar aan het bedrijf verbonden, John werkt er ongemerkt alweer 25 jaar als holding- directeur. Maar het verveelt nooit. “Inhoudelijk is dit een ontzettend mooi vak. Je bent steeds bezig met de helden van nu, of helden van vroeger die nu actueel zijn. Het is ook mooi om met iets bezig te zijn dat de samenleving verder brengt, wat de kennis verbetert en meer begrip tot gevolg heeft. Zo is er altijd een energieopwekkende lijn naar de functie die we vervullen.”

De boodschap is koning
“Onze functie in de informatieketen is onveranderd gebleven: het gaat om de inhoud en de toepassing. De boodschap is koning en daar zoeken we de beste distributiekanalen en werkwijzen bij. Ons doel is om onafhankelijk en in volle vrijheid te zorgen voor relevante informatievoorziening: overdracht van kennis, ervaringen, ideeën en inspiratie. Die behoefte aan autonomie en zingeving is al 175 jaar een belangrijke driver van dit bedrijf. Dit gaat gepaard met een zekere nederigheid in ons DNA en het besef dat alles staat of valt met kwaliteit.”

Nicheproducten die ertoe doen
Naast de functie is ook de focus van de uitgeverij heel helder: die ligt op educatie, wetenschap, beroep en algemeen. Geen bestsellercultuur dus? “Wij zijn een part-ner in markten waar een functie voor ons is en blijft. Dit vertaalt zich in een stabiele stroom aan gespecialiseerder nicheproducten: uitgaven die ertoe doen en vernieu-wend lesmateriaal. Boom uitgevers verzorgt bijvoorbeeld uitgaven op het gebied van politiek en geschiedenis, onderwijsmethoden en need-to-know-informatie over alle aspecten van juridische aandachtsgebieden, sociale- en menswetenschappen, maar ook NT2, organisatieontwik-keling, strategisch en verandermanagement en bijvoor-beeld leider- schap. Ook geven we werk uit van toonaangevende hedendaagse filosofen zoals René ten Bos, de denker des vaderlands.”

Rijstebrijberg organiseren
Het uitgeefconcern heeft te maken met een continue stroom aan portals, online cursussen en e-healthpro-gramma’s. “Uitgeven is informatiestromen faciliteren, en alle kanalen benutten om voor de content een optimaal bereik

Launching customer
Deze zoektocht had aardig wat voeten in de aarde. “Door Broad Horizon [voormalig Abecon] kwamen wij in aanraking met knkPublishing: de complete add-on voor uitgevers op basis van het Microsoft Dynamics-platform. Nicholas Krause, zelf zoon van een dagbladredacteur, heeft dit bedrijf in 1988 opgezet om de werkprocessen bij mediabedrijven efficiënter te kunnen inrichten. Hun software wordt al veel gebruikt in Europa, Noord-Amerika en Azië, en voorziet in ondersteuning van nagenoeg alle uitingsvormen van media- producten.”“In feite zijn de taal, de koppeling met het Centraal Boek-huis en de btw-categorieën de enige verschillen tussen de Nederlandse en de wereldwijde markt. Daarnaast zijn er gezamenlijk enkele specifieke zaken ontwikkeld ten behoeve van de standaard. Afwachten tot een Neder-landse partij met geschikte industrie-specifieke software zou komen, was geen optie. Daarom hebben we beslo-ten om als launching customer voor de implementatie door Broad Horizon mee te werken aan het ontwikkelen van een Nederlandstalige versie van knkPublishing. De bedrijfsautomatisering van de divisies Edu’Actief en Sarphati is versterkt met deze uitgeefoplossing. Hierna volgden Boom uitgevers Amsterdam, Boom uitgevers Den Haag en Boom voortgezet onderwijs. Zo worden alle activiteiten geleidelijk onder één oplossing gebracht.”

Investering in de toekomst
Zo’n veelomvattend IT-traject vergt een behoorlijke investering in tijd en geld. “Maar dit is het, straks als alles draait, allemaal waard, al is het natuurlijk wel zaak om de investering zo snel mogelijk terug te verdienen. Deze software helpt je niet alleen om efficiënter te werken, maar zorgt ook dat je beter voorbereid bent op de toe-komst. Uiteindelijk kan onze gehele productmatrix in één omgeving worden beheerd. Een belangrijk bijkomend voor- deel is de vertrouwde Microsoft look & feel die zorgt dat gebruikers er snel en gemakkelijk mee kunnen werken.”

De continuïteit van een uitgeverijbedrijf is gebaat bij ster-ke producten die het lang uithouden. “Je moet precies weten waar je winst maakt en welke activiteiten minder goed gaan. En soms moet je ook afscheid nemen van onderdelen en productvormen die minder goed lopen en geen andere toegevoegde waarde voor het geheel heb-ben. Via onze nieuwe bedrijfsapplicatie zie je heel snel of het ergens niet goed gaat. Daar kun je snel op inzoo-men, zonder de hele auto aan de kant te zetten. Dat is essentieel als je met zoveel productsoorten en verschij-ningsvormen te maken hebt: precies weten waar het goed gaat én waar je kunt verbeteren of veranderen.”

Fit zijn en blijven
Wat is het geheim van deze onderneming die sinds haar 125-jarig bestaan in 1966 het predicaat ‘Koninklijk’ draagt? “Mensen, cultuur, geluk, kwaliteit en naast men-sen staan, ofwel focussen op de klanten, de gebruikers, de markt. Dit gecombineerd met een bovengemiddelde dosis creativiteit, ondernemerschap en toekomstgerich-te ambitie. Een uitgeverij is geenszins een gemakkelijk bedrijf. Je moet je steeds afvragen waar het écht om gaat. Er alles aan doen om fit te zijn en te blijven. Met de tijd meegaan en beslissingen durven nemen op basis van betrouwbare stuurinformatie. Ook moet je snel kunnen schakelen tussen operationeel en strategisch. Allemaal zaken waar een sterke IT-basis veel aan zal bijdragen.”